ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последно обновена: 6 Януари 2019
I. ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
С оглед предлагането за публично използване и използването от потребители на мобилното приложение “Tripinfy” („Приложението)“, разработчикът на Приложението „Ай Ти Уис“ ООД, ЕИК: 204678609, със седалище и адрес на управление в гр. София 1784, Младост 1, бл. 156, вх. 2, ет. 6, ап. 602, обработва лични данни на потребителите с цел правилното функциониране на Приложението. Като създател и осигуряващ постоянна техническа подръжка на Приложението, „Ай Ти Уис“ ООД („Администратор на лични данни“) действа в качеството на Администратор на лични данни като обработва лични данни на потребителите физически лица, в качеството им на субекти на лични данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (“ОРЗД”) и българското законодателство в областта на личните данни.
Данни за контакт с Aдминистратора на лични данни:
Данни за връзка с „Ай Ти Уис“ ООД, ЕИК: 204678609:
Адрес: гр. София 1784, Младост 1, бл. 156, вх. 2, ет. 6, ап. 602
Email: support@tripinfy.com,
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
За повече информация относно обработването на Вашите лични данни се свържете с Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД):
Email: privacy@tripinfy.com,
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ
При използването на Приложението Администраторът на лични данни обработва различни видеве лични данни, които са предоставени от потребителите на Приложението, а именно:
 • Email;
 • Име;
 • Телефонен номер;
 • Снимка;
 • Пол;
 • Facebook профил;
 • История на пътуванията.
При използване на Приложението след Регистрация с email Потребителят предоставя на Администратора на лични данни за обработване следните свои лични данни:
 • Email;
 • Име;
 • Телефонен номер;
 • Снимка;
 • Пол;
При използване на Приложението чрез Facebook профил Потребителят позволява на Администратора на лични данни да извлече от Facebook профила и използва следните лични данни, а именно:
 • Име;
 • Профилна снимка;
 • Пол;
 • Facebook профил;
ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД обработва лични данни на потребителите на Приложението само и единствено с цел функционирането и осигуряване на техническа поддръжка на Приложението.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
С цел изпълнение на сключения между Потребителя и Администратора на лични данни Договор за услуга (виж Условия за ползване), потребителят физическо лице (субект на лични данни) предоставя на Администратора на лични данни свои лични данни за пълноценно използване на Приложението (предмет на Договора за услуга). Правното основание за обработване на личните данни е съгласно чл. 6 пар.1 б.б) от ОРЗД.
В случай на непредоставяне на изиксваните лични данни или предоставяне на неточни лични данни, последствията за Потребителя ще бъдат частично или неточно изпълнение на Договора за услуга, а именно незадоволително или невъзможно функциониране на Приложението.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ
В общия случай „Ай Ти Уис“ ООД съхранява обработваните лични данни до изтриване на профила на Потребителя.
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД не предоставя лични данни на потребители на трети лица. За функционирането на Приложението се използват услугите на Facebook analytics, Azure Application Insights, Google Analytics, които представляват аналитични софтуерни продукти със статистическа цел и боравят само с метаданни и/или анонимизирана информация.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
В качеството си на Администратор на лични данни „Ай Ти Уис“ ООД предприема различни и множество организационни и технически мерки за поддържане на високо ниво на сигурност на обработваните лични данни на физически лица съгласно изискванията на ОРЗД и българското законодателство в областта на защита на личните данни, включително криптиране, псевдомизация, защитена интернет връзка.
ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ И УПРАЖНЯВАНЕ
Съгласно изискванията на ОРЗД, „Ай Ти Уис“ ООД в качеството на Адмнистратор на лични данни уведомява всички потребители на Приложението, че в качеството им на субект на лични данни имат следните права по отношение на своите лични данни:
 • да получат информация дали се обработват техни лични данни и да получат достъп до данните;
 • да поискат да бъдат коригирани неточни лични данни, свързани с тях;
 • да поискат изтриване на свързаните с тях лични данни в точно определени случаи;
 • да поискат ограничаване на обработването на техни лични данни при определени условия;
 • да получат личните данни, които ги засягат и са предоставени на „Ай Ти Уис“ ООД от тях в подходящ за използване формат;
 • да направят възражение срещу обработване на техни лични данни при определени условия.
Потребителят може да получи достъп до своите лични данни чрез менюто “Моят профил”.
Потребителят може да изтрие своите лични данни като заяви изтриване на своя профил в Приложението със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Потребителят може да коригира своите лични данни чрез менюто “Моят профил”.
Потребителят може да поиска ограничаване на обработването на своите лични данни в Приложението със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Потребителят може получи своите лични данни в подходящ формат със Заявка до Длъжностното лице по защита на данните.
Заявка до Длъжностното лице по защита на данни се изпраща по електронен път на еmail: privacy@tripinfy.com или до адреса на Администратора на лични данни и следва да съдържа следното минимално съдържание:
 • две имена;
 • кое право от гореизброените да бъде упражнено;
 • e-mail/ Facebook профил, с което е направена регистрацията в Приложението.
Длъжностното лице по защита на данните предоставя на потребителя заявител информация относно действията, предприети във връзка с подадената Заявка, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на Заявките. Длъжностното лице по защита на данните информира потребителя заявител за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато потребителя заявител подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако потребителя заявител не е поискал друго.
Когато Длъжностното лице по защита на данните има основателни опасения във връзка със самоличността на потребителя заявител, Длъжностното лице по защита на данните може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на потребителя заявител.
СЪЩЕСТВУВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
За функционирането на Приложението и при обработване на лични данни на потребителите не съществува автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН
Всяко физическо лице, което смята, че правата му по отноешение на личните му данни са нарушени от „Ай Ти Уис“ ООД има право да подаде жалба до:
Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
с адрес:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
(https://www.cpdp.bg/)
II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА
1. Права на интелектуална собственост
1.1. Цялото съдържание на Интернет страницата, в това число, но не само всички текстове, изображения, марки, лога , графики, са изключителна собственост на Ай Ти Уис или други лица от групата на Ай Ти Уис. Всеки потребител на Интернет страницата може да зарежда или да отпечатва отделни страници при условие, че не нарушава изискванията на ЗАПСП и друго приложимо законодателство. Забранено е възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване за каквато и да е публична или търговска цел на тази Интернет страница без предварително писмено разрешение на Ай Ти Уис.
1.2. Всички имена, лога и търговски марки на Ай Ти Уис или на друго лице от групата на Ай ти Уис, публикувани на страницата, не могат да бъдат използвани или възпроизведени без предварително писмено съгласие на дружеството.
1.3. Забранено е включването на каквито и да връзки към Интернет страницата в друг уебсайт без предварително писмено разрешение на Ай Ти Уис. Създадените споделени пътувания могат да се разпространяват свободно според предвидените възможности на интерфейса на Интернет страницата
2. Връзки с други сайтове
2.1. Ай Ти Уис не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящия има хипервръзки.
3. Характер на съдържанието на Интернет страницата
3.1. Съдържанието или каквато и да било част от него, публикувано на тази Интернет страница, не е и не може да бъде разглеждано, възприемано и/или интерпретирано като реклама, оферта, покана или някакъв друг вид търговско предложение. Същото не би могло да се тълкува като правен съвет или предложение за конкретна сделка. С оглед действащото законодателство и конкретните параметри на сделката е възможно конкретно сключена сделка да се различава изцяло или в определени условия от характеристиките и условията, публикувани в тази Интернет страница.
4. Отговорност
4.1. Ай Ти Уис поддържа актуална информацията на Интернет страницата, което не изключва възможността понякога да възникват пропуски по обективни причини. Ай Ти Уис не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на тази интернет страница.
4.2. Цялото съдържание на Интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да е гаранция за неговата пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Ай Ти Уис не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
4.3. Ползването на съдържанието в Интернет страницата, е за сметка и риск на ползвателя, при спазване ограниченията в полза на титуляря на авторското право. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Интернет страницата. Ай Ти Уис не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази Интернет страница.
4.4. Ай Ти Уис не носи отговорност за съдържанието, създадено от потребители на страницата в нейните рамки, в това число за коментари, оценки или чат.